Aviz legal

       _____________________

Proprietate Intelectuală

Utilizatorul recunoaşte că drepturile de proprietate intelectuală aferente prezentei aplicatii/ pagini web - designul, imaginile, fotografiile, sunetele, graficele cât şi alte conţinuturi - aparţin entităţii AGROTERRA, cu excepţia cazului în care se menţionează un alt titular. De asemenea, Utilizatorul recunoaşte că este interzisă reproducerea, distribuţia, comercializarea sau modificarea neautorizată sau orice altă formă de cesiune a dreptului de folosinţă, fără acordul prealabil şi în scris al titularilor Copyright.


Astfel, se informează că toate denumirile comerciale, mărcile sau semnele distinctive ale fiecărui tip de conţinut în cadrul prezentei aplicatii/ pagini sunt protejate prin Lege.


Este interzisă reproducerea logo-urilor proprii sau a altora ce aparţin unor terţi care au fost accesate prin intermediul aplicatiei/ pagini web  fără acordul prealabil al proprietarului respectivelor drepturi de autor.


Utilizatorul poate folosi informaţiile ce apar in această aplicatie/ pagină web exclusiv în scop personal şi privat, fiind interzisă folosirea lor în scopuri comerciale sau pentru comiterea de fapte ilicite.


AGROTERRA va monitoriza respectarea condiţiilor prezentate mai sus cât şi folosirea corectă a conţinuturilor cuprinse în prezenta aplicatie/ pagină web, putând iniţia acţiunile civile şi penale corespunzătoare în caz de infracţiune sau încălcarea a drepturilor de către Utilizator.


Protecţia datelor/Politica de confidenţialitate

Ca urmare a aplicării Legii 15/1999 din 13 decembrie, privind Protecţia datelor şi, prin intermediul prezentului aviz legal Utilizatorul este informat cu privire la politica de protecţie a datelor personale, pentru ca să poată decide în mod expres, liber şi voluntar, oferirea datelor personale care i-ar putea fi solicitate.


În cazul în care Utilizatorul oferă vreo informaţie cu caracter personal, datele culese prin intermediul prezentei aplicatii/ pagini web vor fi folosite în scopul, forma şi cu limitările şi drepturile cuprinse în Legea Organică 15/1999, privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Prin urmare, Utilizatorii sunt informaţi cu privire la faptul că datele cu caracter personal oferite vor fi introduse în fişierele cu caracter personal de care răspunde Compania, unde vor fi păstrate şi tratate ca informaţii confidenţiale. Utilizatorii care oferă date cu caracter personal consimt ca informaţiilor lor să fie procesate doar pentru a oferi un răspuns efectiv în sensul prestării serviciilor solicitate, cu respectarea confidenţialităţii absolute.


Astfel Compania este autorizată să folosească aceste date în scopurile proprii cât şi pentru celelalte companii ce fac parte din Grup, având posibilitatea să trimită Utilizatorului informaţii cu privire la tipurilor sale de produse.


Compania a adoptat măsurile tehnice şi organizaţionale necesare pentru a garanta siguranţa şi integritatea datelor cât şi pentru a evita modificarea, pierderea, procesarea sau accesarea lor neautorizată.


În orice caz, şi conform celor stabilite în actul normativ privind protecţia datelor, Utilizatorul îşi poate exercita drepturile sale de acces, rectificare sau opunere, conform procedurii stabilite legal, prin trimiterea unei comunicări scrise care să dovedească identitatea sa. Cererea va trebui să cuprindă numele şi prenumele interesatului şi o fotocopie documentului său de identitate.


Compania a adoptat măsurile de natură tehnică şi organizaţională necesare pentru a garanta siguranţa datelor şi a evita modificarea, pierderea, procesarea sau accesarea lor neautorizată, având în vedere stadiul avansat al tehnologiei, natura datelor culese şi riscurile la care acestea sunt expuse, fie că se datoreză unei acţiuni a omului fie a mediului fizic sau natural. De asemenea, Compania se obligă să respecte obligativitatea păstrării confidenţialităţii cu privire la datele cuprinse în fişierul electronic, conform celor stabilite în legislaţia privind protecţia datelor.


Diverse

Accesarea acestei aplicatii/ pagini web poate presupune folosirea de cookies. Acestea sunt cantităţi mici de informaţii care se culeg prin motorul de căutare folosit de fiecare utilizator pentru ca serverul să memoreze anumite informaţii pe care ulterior doar serverul care le-a implementat le poate citi. Au în general o durată limitată în timp. Niciun cookie nu permite accesarea numărului de telefon al utilizatorului, a adresei sale de email sau a oricăror alte informaţii de contact. Niciun cookie nu poate să preia informaţii de pe harddisk-ul Utilizatorului sau să fure informaţii personale. Singura situaţie în care informaţii personale ale unui Utilizator sunt introduse în arhiva unui cookie este aceea în care utilizatorul însuşi le-a pus la dispoziţia serverului. Acei Utilizatori care nu doresc să primească cookies sau vor să fie informaţi cu privire la activarea acestora îşi pot configura motorul lor de căutare în acest sens.


AGROTERRA se angajeaza să nu facă publicitate înşelătoare. Se consideră publicitate înşelătoare erorile formale sau numerice care se pot găsi în cuprinsul diferitelor secţiuni ale prezentei aplicatii/ pagini web, produse ca urmare a unei întreţineri şi/sau actualizări defectuoase a informaţiilor cuprinse în cadrul acestor secţiuni, angajându-se să corecteze respectivele erori imediat ce a luat cunoştinţă de ele.


AGROTERRA nu se face responsabilă de nerespectarea de către Utilizatorul aplicatiei/ paginii web a oricărei normative aplicabile şi/sau folosirea informaţiilor cuprinse în aceasta.


AGROTERRA nu se face responsabilă de utilizarea nelegitimă a unor terţe persoane cu privire la denumirea mărcilor comerciale care, nefiind proprietatea acestei entităţi, apar în cadrul prezentei aplicatii/pagini web. De asemenea, nu va răspunde de conţinutul link-urilor corespunzătoare aplicatiilor/ paginilor web care se pot accesa de pe prezenta aplicatie/ pagina web.


Jurisdicţie şi legislaţie aplicabilă

Pentru orice nelămurire cu privire la interpretarea, aplicarea şi respectarea acestor condiţii cât şi reclamaţiile care pot rezulta din folosirea prezentei aplicatii/ pagini web, părţile se supun Judecătoriilor şi Tribunalelor din Romania, renunţând în mod expres la orice altă jurisdicţie care le-ar putea corespunde, fără a aduce atingere competenţei rezultate din aplicarea legii.


Prezentele condiţii se vor supune în orice caz legislaţiei romane.

Se încarcă